Board of Directors

Mr. Nguyen Quang Hung

Mr. Nguyen Quang Hung

Detail

Mr Nguyen Minh Phuong

Permanent Vice Chairman

Detail

Mr. Dao Minh Tuan

Vice Chairman

Detail

Ms. Phan Thi Chinh

Board member

Detail

Mr. Tran Cong Quynh Lan

Board member

Detail

Mrs. Nguyen Ngoc Nhu Uyen

Board member

Detail

Mr. Nguyen Trong Nghia

Board member

Detail

Mrs. Nguyen Thi Hong Quyen

Board member

Detail

Mrs. Nguyen Tu Anh

Board member

Detail

NATIONAL PAYMENT CORPORATION OF VIETNAM

Công Ty Cổ Phần Thanh Toán Quốc Gia Việt Nam - Napas