Executive Board

Mrs. Nguyen Thi Hong Quyen

Deputy Chief Executive Officer

Detail

Mr. Nguyen Quang Minh

Deputy Chief Executive Officer

Detail

Mr. Nguyen Dang Hung

Deputy Chief Executive Officer

Detail

Mr. Nguyen Hung Nguyen

Deputy Chief Executive Officer

Detail

Mr. Nguyen Hoang Long

Deputy Chief Executive Officer

Detail

Mr/Mrs

Deputy Chief Executive Officer

Detail

NATIONAL PAYMENT CORPORATION OF VIETNAM

Công Ty Cổ Phần Thanh Toán Quốc Gia Việt Nam - Napas